De website www.denhaagdoetburenhulp.nl is een ondersteuningspunt voor hulpvragers en hulpbieders. Deze website biedt de mogelijkheid om hulpvragen te plaatsen en/of om hulp aan te bieden.

Algemeen

Op deze website kunnen de volgende personen zich inschrijven:

 • - Personen die een hulpvraag hebben
 • - Personen die hulp willen bieden op individuele hulpvragen
Personen kunnen na registratie hulpvragen plaatsen of hulp aanbieden.

Verdere informatie over de Website en de gebruiksmogelijkheden van de Website kunt u vinden op de Website zelf.

Aan het gebruik van deze Website zijn voorwaarden gesteld om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat deze Website een veilige en publieksvriendelijke plek is voor alle bezoekers. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden treft u hieronder aan.

Bij de inschrijving dient u zich aan de onderstaande voorwaarden te houden. Indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt, zijn wij gerechtigd u van de Website te verwijderen en u de toegang ertoe te blokkeren, zodat u geen gebruik meer kunt maken van de website.

1) Definities

 • Hulpvrager: Een persoon die een hulpvraag plaatst
 • Hulpbieder: Een persoon die hulp aanbiedt n.a.v. gestelde hulpvragen
 • Algemene gebruiksvoorwaarden: deze Algemene gebruiksvoorwaarden voor Hulpvragers, Hulpbieders
 • Ons (ons/wij): PEP Den Haag
 • U (u/uw): (potentiële) hulpvragers, hulpbieders
 • Website: de Website www.denhaagdoetburenhulp.nl

2) Toepasselijkheid Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op gebruik door u van de Website. U moet deze Algemene gebruiksvoorwaarden geaccepteerd hebben alvorens u zich kunt inschrijven en gebruik kunt maken van de Website. U accepteert deze Algemene gebruiksvoorwaarden door bij de registratie te klikken op de knop “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden”.

Andere voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden volledig van toepassing.

Wij mogen de Algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. U wordt voorafgaand via de Website van wijzigingen op de hoogte gesteld.

3) Inschrijven Burenhulp (Hulpvragers/Hulpbieder)

Hulpvragers en Hulpbieders kunnen zich kosteloos inschrijven op de Website. U kunt zich inschrijven via de aanmeldingsprocedure “inschrijven”. Na registratie ontvangt u een e-mail die u moet bevestigen.

Via de website www.denhaagdoet.nl/burenhulp kunt zich aanmelden als Hulpvrager als u een hulpvraag heeft en/of als Hulpbieder als u hulp wilt aanbieden.

Bij de inschrijving maakt u uw eigen profiel aan, waarbij de volgende informatie wordt opgenomen

Hulpvrager:

 • - Waarom u hulp nodig heeft
 • - Hoe vaak en wanneer precies u hulp nodig heeft, éénmalig of vaker en datum indien nodig
 • - U kiest in welke categorie uw hulpvraag valt
 • - U geeft aan hoeveel personen er nodig zijn
 • - U geeft aan of uw gegevens aan de hulpaanbieder mogen worden verstrekt
 • - U geeft aan of uw hulpvraag op de openbare website van Burenhulp geplaatst mag worden
 • - U geeft aan of u naast Hulpvrager ook Hulpbieder wilt zijn
 • - U geeft aan of u de nieuwsbrief wilt ontvangen

Hulpaanbieder:

 • - U geeft in een vrij tekstveld een korte beschrijving van u zelf en het soort hulp wat u kunt bieden
 • - Uw beschikbaarheid om iemand te helpen (periode, dagdelen, aantal uren, éénmalig of vaker)
 • - Voor welk type hulpvraag (categorie/categorieën) van burenhulp u beschikbaar bent zodat er een juiste match gemaakt kan worden

4) Gegevens

Voor inschrijving moet u de volgende gegevens verstrekken:

 • - Persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoon, e-mailadres, contactmethode (e-mail/telefonisch)
 • - Soort hulp (vraag of aanbod)

Bij registratie dient u de hierboven vermelde gegevens te verstrekken voor de volgende doeleinden:

 • - Zodat intercedenten gericht kunnen matchen op openstaande hulpvragen om zodoende de juiste Hulpbieder aan de Hulpvrager te koppelen
 • - Voor het opstellen van rapportages rond de website
 • - Zodat intercedenten contact met u kunnen opnemen bij een (mogelijke) match
 • - Zodat intercedenten contact met u kunnen opnemen om u voor te stellen aan de Hulpvrager
 • - De verzending van nieuwsbrieven aan u, indien u dit heeft aangegeven
 • - De ontvangst van e-mails (matching), indien u dit heeft aangegeven
 • - Om de Burenhulppas aan te vragen

Privacy
Door uw gegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens verwerken. Uw gegevens worden door ons verwerkt overeenkomstig de privacywetgeving. Wij verwerken uw gegevens zoals aangegeven in onze privacyverklaring. Onze privacyverklaring is te vinden op de Website.

Wij gaan ervan uit dat uw gegevens juist en compleet zijn en naar waarheid zijn ingevuld. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van uw gegevens.

U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw gegevens. U kunt uw gegevens zelf op de Website wijzigen. Dit kunt u doen door in te loggen op de Website en via uw eigen account de gegevens aan te passen.

Voorwaarden
U bent alleen gerechtigd om gegevens op de Website te plaatsen, indien u eigenaar bent van de gegevens dan wel indien u rechthebbende daartoe bent. U mag geen gegevens plaatsen die inbreuk maken op rechten van derden, met nadruk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

U mag geen gegevens plaatsen die softwarevirussen bevatten en/of die op enige wijze de computers van gebruikers kunnen beschadigen of de werking van de servers nadelig kunnen beïnvloeden.

U mag geen spam plaatsen op de Website. Onder spam verstaan wij ongewenste reclame en ongewenst promotiemateriaal.

U mag bij uw profiel alleen een pasfoto van uzelf plaatsen. Hierop mag alleen uw gezicht zichtbaar zijn.

U mag geen maatschappelijk ongewenste teksten/foto’s plaatsen.

U mag geen seksueel getinte teksten/foto’s plaatsen.

U mag geen teksten/foto’s plaatsen die personen en/of bedrijven nadelig belichten en/of kunnen beledigen of vernederen, die discrimineren of die haatdragende inhoud hebben.

U mag geen teksten/foto’s plaatsen van gewonde mensen en/of van mensen van wie verwacht kan worden dat zij niet willen worden afgebeeld in hun huidige situatie.

U mag geen teksten/foto’s plaatsen die inbreuk maken op de privacy of wettelijke rechten van derden.

Het overnemen van fotografie en afbeeldingen is niet toegestaan.

5) Gebruik

Het gebruik van de Website vindt plaats voor eigen rekening en risico.

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie die met betrekking tot of door middel van de Website wordt aangeboden. Het kan voorkomen dat de informatie die met betrekking tot of door middel van de Website wordt aangeboden niet volledig of juist is.

Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit en juistheid van content op de Website. De content op de Website vertegenwoordigt nimmer een mening van ons.

U erkent dat de kwaliteit en de beschikbaarheid van de Website kan worden beïnvloed door factoren buiten onze invloed.

Wij spannen ons in om ononderbroken gebruik van de Website te verschaffen. Wij garanderen echter niet dat de Website zonder onderbreken functioneert. Tevens geven wij geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid omtrent de beschikbaarheid van de Website of enige storing in communicatiesystemen die ertoe kan leiden dat de Website niet beschikbaar is.

Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de Website, het zonder onderbreken functioneren van deze website, aanwezigheid van fouten of gebreken in de Website en/of onjuiste informatie die met betrekking tot of door middel van de Website wordt aangeboden.

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en zult anderen geen toegang verlenen tot de Website met behulp van uw account.

U bent verplicht tot geheimhouding van hetgeen u uit hoofde van het gebruik van de Website ter kennis komt. Persoonlijke informatie over andere vrijwilligers, scholieren, mantelzorgers, organisaties en/of andere betrokkenen, verkregen door of in verband met het gebruik van de Website en waarvan u weet of redelijkerwijze kunt weten dat deze informatie niet openbaar is, mag u niet aan derden ter kennis brengen dan wel met derden bespreken. Geheimhouding hierover blijft ook van kracht na beëindiging van het gebruik van de Website. Indien u deze voorwaarde overtreedt en/of niet nakomt, wordt u verwijderd van de Website en dient u schade die ontstaat doordat u deze voorwaarden overtreedt en/of niet nakomt te vergoeden.

U bent verantwoordelijk voor enig verlies of schade die ontstaat door ongeautoriseerd gebruik van uw account en/of gebruik van de Website (hieronder valt onder andere het gebruik van de Website door anderen met behulp van uw account). Wij zijn hier op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor.

U kunt de Website uitsluitend voor privédoeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan commerciële of semi-commerciële advertenties op de website te plaatsen.

6) Beheer en onderhoud website

Wij behouden ons het recht voor de Website te wijzigen. Wij kunnen (onderdelen van) de Website zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud en/of het opheffen van storingen.

De versie van de Website kan van tijd tot tijd opgewaardeerd worden voor ondersteuningsdoeleinden en/of het toevoegen van nieuwe functies en diensten.

Wij besteden de uiterste zorg aan beveiliging van de Website tegen verlies van gegevens, onregelmatigheden en onrechtmatig gebruik door derden. Wij zullen de Website zoveel als mogelijk vrijhouden van virussen en spam. Wij geven echter geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. Dit geldt evenzeer voor phishing mails.

7) Recht verwijderden account/content, uitsluiting gebruik website

Wij zijn te allen tijde gerechtigd uw account zonder opgave van redenen tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, content te verwijderen en/of te weigeren en tot onmiddellijke uitsluiting van de website over te gaan indien:

 • - Er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene gebruiksvoorwaarden
 • - Er sprake is van een gedraging in strijd met de doelstellingen van de Website
 • - Er op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de Website
 • - Wij van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan derden of aan de gemeente Den Haag kunnen toebrengen
 • - Wij hier om andere redenen aanleiding toe zien

8) Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voortvloeiende uit de beschikbaarheid en/of het (juiste of onjuiste) gebruik van de Website, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ons. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie noch voor enige bijzondere, indirecte of directe gevolgschade, met inbegrip van gederfde inkomsten of winst dan wel verlies van gegevens.

Wij wijzen alle garanties met betrekking tot de Website af. De website wordt geleverd ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder enige vorm van garantie.

Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de Website dan wel de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid of beloofde werking van de Website dan wel welke werking of eigenschap van de Website dan ook.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het ontbreken van informatie op de Website of het verstrekken van onjuiste informatie op de Website.

U stemt in met een volledige vrijwaring van ons voor aan u toe te rekenen schade c.q. aansprakelijkheid.

Den Haag Doet Burenhulp is een bemiddelingsdienst van gemeente Den Haag en wordt uitgevoerd door PEP Den Haag, Xtra en Welzijn Scheveningen.

PEP Den Haag, Xtra en Welzijn Scheveningen zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, zowel directe als mogelijke indirecte schade.

9) Veiligheid

Een medewerker van PEP, Xtra of Welzijn Scheveningen heeft zo mogelijk eerst zelf contact met hulpvragers en hulpbieders om verbindingen tussen hen te kunnen maken. DHDoet Burenhulp werkt niet met verklaringen omtrent gedrag (VOG). U bent zelf verantwoordelijk voor het aangaan van een contact met een buur. Als het om kinderen gaat, schatten ouders zelf in of het contact veilig kan plaatsvinden.

10) Eigendomsrechten

Alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele/industriële eigendomsrechten van welke aard dan ook van de Website, samen met de onderliggende softwarecode en alle hiertoe behorende programmatuur en/of materialen, behoren toe aan ons of onze licentiegevers.

U gaat ermee akkoord de auteursrechten en/of handelsmerken van ons of onze licentiegevers niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden.

11) Overige bepalingen

Op deze Algemene gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van deze Algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik daarvan kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

PEP Algemene gebruiksvoorwaarden Burenhulp.
Versie 2.0 dd. 19 oktober 2017